DJCT

Jos de Jong 

Trainer - Coach - Arbeidsdeskundige

DJCT is een netwerk bedrijf opgezet door Jos de Jong. Hij is van beroep arbeidsdeskundige. Daarnaast geeft hij trainingen en coacht op verzoek leidinggevenden. Jos de Jong is een zeer ervaren arbeidsdeskundige die als trainer/coach al meer dan 25 jaar trainingen verzorgt op het terrein van preventie, verzuim en reintegratie.
DJCT hanteert concurrende tarieven. Wij willen niet de goedkoopste zijn maar we rekenen zeker geen toptarieven. terwijl we wel topkwaliteit leveren. Vraag gerust eens om een prijsopgave of bekijk de standaardprijzen op onze prijzenpagina.

AD onderzoek - 895.- excl. 21% BTW

Een compleet arbeidsdeskundig rapport met: 

 - Onderzoek eigen functie met aanpassingen,
- Andere passende functies in de organisatie (spoor 1)
- Globaal advies ander werk andere werkgever (spoor 2)
- Inclusief volledige beschrijving van de jurudische context .

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK


Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft meerwaarde in de volgende situaties:

- De werknemer is ziek en er is geen direct uitzicht   p terugkeer in eigen werk.
- Werknemer is niet ziekgemeld maar heeft moeite et werk vol te houden.
- Er is sprake van een dispuut over de zwaarte van
  een functie,

De eerste optie komt het meest voor en dan is het met name van belang dat het dossier ook  poortwachtersproof" is. Anders loopt de werkgever de kans dat het UWV een verplichter verlengde loondoorbelating (loonsanctie) oplegt.

Doelstelling van het onderzoek
Het inzichtelijk maken van de arbeids mogelijkheden van de medewerkende, mede op basis van input van vanuit de bedrijfsarts, werkgever en werkneemster
Bij een arbeidsdeskundig onderzoek van DJCT is een check op  dit aspect altijd ingebouwd. 

Doorlooptijd
Maximaal 4 weken vanaf het moment dat alle relevante informatie voorhanden is.
Werkwijze
De arbeidsdeskundige bestudeert de door de opdrachtgever aangeleverde informatie en eventuele specifieke vraagstelling.

Verder voert de arbeidsdeskundige een inventarisatiegesprek met de medewerkende, de leidinggevende en eventueel de personeels adviseur /re-integratie adviseur .  Als daar aanleiding toe is wordt ook contact gezocht met de bij de casus betrokken bedrijfsarts. 
Na het gesprek met de medewerkende kan er aansluitend direct een driegesprek plaatsvinden over de voorlopige bevindingen van rapporteur.    In ieder geval zullen tijdens de intake de volgende zaken aan de orde komen:

- Het eigen werk,
- Herplaatsingmogelijkheden (of het ontbreken daarvan)  en het CV
 -het door de bedrijfsarts opgesteld Inzetbaarheidsprofiel (of FML)
-Visie van de medewerkende op de toekomst.

Op basis van de gesprekken wordt verder inzicht verkregen in de probleemstelling. 
Gesprekken vinden in principe plaats op de locatie van werkgever. Tenzij  een huisbezoek noodzakelijk is.Resultaat
Een rapportage met daarin:
• Een beschrijving van de huidige situatie van de mewerkende.
• Visie medewerkende en werkgever op de werktoekomst.
• Beschrijving van het huidige werk inclusief globale belasting in de functie.
• Een advies over aanpassing eigen werk voor zover aan de orde en haalbaar.
• Een advies over passende functies binnen de organisatie voor zover aan de orde
• Eventueel een globaal advies over re-integratie richting een andere werkgever (spoor 2).
• Beschrijving van de eventuele juridische context waarin deze scenario’s geplaatst dienen te worden.

Noodzakelijke informatie vanuit de werkgever
• Een ingevulde vragenlijst 
• De functiebeschrijving
• Een overzicht van alle functies op hetzelfde functieniveau of 1 niveau lager (indien noodzakelijk en op verzoek arbeidsdeskundige )
• Recent verslag met een inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts.
.
Deze informatie wordt bij voorkeur per e mail aangeleverd door de opdrachtgever.

Trainingen

trainingen voor leidinggevenden, personeels en reintegratie adviseur 

Thema's

- Preventie en vitaliteit
- Verzuim en reintegratie 
- Arbeidsconflicten 
- Psychische klachten

 Op deze site treft u een aantal standaard trainingen aan. De trainingen worden altijd aangepast aan de specifieke situatie van de klant. Maatwerktrainingen of workshops kunnen in overleg me de klant worden opgezet. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende intake.

BASISTRAINING -PREVENTIE VERZUIM EN REINTEGRATIE

1 DAGDEEL - DOELGROEP LEIDINGGEVENDEN EN ADVISEURS

Ziekmelding en kortdurend verzuim 
Langdurig verzuim en re-integratie;
Rechten en plichten van WN en WG
Casusbespreking / Verzuim is gedrag 
Rollen WN-WG, bedrijfsarts, PZ en UWV

1
TRAINING GESPREKSTECHNIEK ROND VERZUIM / REINTEGRATIE

1 DAGDEEL - DOELGROEP LEIDINGGEVENDEN EN ADVISEURS

Deelnemers kunnen zelf casussen inbrengen en oefenen. Voorafhaand  moeten zij een strategie en een doel bepalen. Na de oefening wordt besproken of het doel behaald is en wat de bepalende factoren waren. 

2
WORKSHOP PSYCHISCHE KLACHTEN

1 DAGDEEL - DOELGROEP LEIDINGGEVENDEN EN ADVISEURS

Informatie over psychische klachten en specifieke persoonlijkheden gebracht in een aansprekende workshop. Acteur(s) houden monologen over de specieke aandoeningen. De trainer geeft een toelichting  incl. interactie met de deelnemers

3
TRAINING PREVENTIE MEDEWERKERS

1 DAGDEEL 

- Plaats, rol en positie van de PM
- Arbowetgeving en informatiebronnen
- Risico Inventarisatie & evaluatie
- Plan van aanpak en maatregelen
op basis van risico’s eigen bedrijf
-Deskundigheidsprofiel preventiemedewerker

4
WORKSHOP SPOOR 1 EN 2 PLUS

1 DAGDEEL
VOOR RI ADVISEURS EN P&O

• Passende arbeidsplaats hoe te beoordelen?
•  Arbeidsrecht en  re-integratie?
• Gevraagd en ongevraag advies aan de LG
• Hoe ga je om met instanties als het UWV?
• Outplacement en inschakeling RI bedrijf i
• Hoe moet je verzuimcijfers interpreteren?
•  Belasting en belastbaarheid  vergelijken

5
DIVERSE WORKSHOPS

2 UUR A 2.5 UUR
DOELGROEP: DIRECTIE EN OR

MT -Workshop visie en sturing op verzuim
OR -Workshop verzuim en re-integratie 

6

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

895.-

TRAININGEN/WORKSHOPS

VOOR LEIDINGEVENDEN EN ADVISEURS
ZIE ONDERSTAAND

  Basistraining verzuim 795.-

  Workshop gesprekstechniek  incl acteur 1150.-

  Workhop psychische klachten 

  kleine groep tot 15 deelnemers incl. acteur 1150.-

  Theaterworkshop

  (max 100 deelnemers)

  Prijs op  aanvraag 

WORKSHOPS VOOR MANAGEMENT EN OR

375.-

TRAINING VAN PREVENTIEMEDEWERKERS

795.-

Jos de Jong 
DJCT

DJCT – De Jong Consultancy en training is een netwerkbedrijf van Jos de Jong trainer, coach en arbeidsdeskundige. In het netwerk kunnen   arbeidsjuristen, vitaliteitcoaches en bedrijfsartsen worden ingeschakeld indien noodzakelijk.

 Jos de jong zelf is een zeer ervaren arbeidsdeskundige die tevens coaching van reintegratie en personeelsadviseurs aanbiedt. Daarnaast is hij een ervaren trainer die trainingen en workshops verzorgt over preventie, verzuim en re-integratie. In deze trainingen en workshop werkt hij vaak samen met zeer ervaren trainingsacteurs. Het uitgangspunt is dat een training of workshop niet alleen inhoudelijk goed moet zijn maar ook leuk en aansprekend is. Er moet de mogelijkheid zijn om eigen casussen in te brengen en  een inhoudelijk antwoord te krijgen. Dat is de kracht van de combinatie trainer/arbeidsdeskundige.
 Meer weten?  Neem contact op :